Privacyverklaring Buurtgezinnen

Dit is de Privacyverklaring van Buurtgezinnen. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Buurtgezinnen persoonsgegevens.

Buurtgezinnen vindt een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij Buurtgezinnen veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Buurtgezinnen een Privacyverklaring?

We hebben in deze Privacyverklaring voor je op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie de gegevens mogen inzien, hoe wij je gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en gezinssamenstelling. Dit soort gegevens krijgen wij van jou als je een aanmeldingsformulier invult, een e-mail stuurt, of met ons belt of spreekt. Ook als je de website van Buurtgezinnen bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Wij ontvangen deze persoonsgegevens en verwerken deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Buurtgezinnen van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Buurtgezinnen persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Buurtgezinnen bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer de gezinnen die zich aanmelden bij Buurtgezinnen. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers (gemeenten), leveranciers of samenwerkingspartners van Buurtgezinnen

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is Stichting Buurtgezinnen.nl, gevestigd aan Hof 11, 3958 CH Amerongen

Waarvoor gebruikt Buurtgezinnen jouw persoonsgegevens?

Buurtgezinnen mag enkel persoonsgegevens verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • jouw toestemming;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de dienstverlening van Buurtgezinnen;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van de gezondheid/veiligheid van jou of je kinderen;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Buurtgezinnen, waarbij jouw belang niet prevaleert.

Buurtgezinnen verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • het optimaal laten werken van de website Buurtgezinnen;
 • het voortdurend vernieuwen en verbeteren van de website;
 • het registreren van aanmeldingen van gezinnen (die via de website binnenkomen)
 • het informeren van de gezinnen die zich hebben aangemeld;
 • het matchen van vraag en aanbod c.q. het aan elkaar koppelen van gezinnen die bij elkaar passen;
 • het begeleiden van gekoppelde gezinnen en monitoren van de voortgang;
 • het via nieuwsbrieven informeren van zakelijke relaties (opdrachtgevers en samenwerkingspartners) over de organisatie Buurtgezinnen;
 • het werven, selecteren en aangaan van overeenkomsten met personen die de dienstverlening van Buurtgezinnen uitvoeren;
 • het maken van resultaatoverzichten voor de gemeenten: aantallen aanmeldingen, koppelingen, afrondingen, kenmerken van de gezinnen die we bereiken (zoals gezinssamenstelling, religie, leeftijd kinderen, gebruik jeugdhulp etc.) en effecten. Hiervoor worden alleen anonieme gegevens gebruikt.

Hoe gaat Buurtgezinnen met jouw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk gaan wij met jouw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Buurtgezinnen een intern register en een Gedragscode voor medewerkers opgesteld

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, kun je een klacht indienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft Buurtgezinnen passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Buurtgezinnen niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. De systemen waarin gezinsgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Buurtgezinnen is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Buurtgezinnen zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom, de selecte groep mensen die inzicht heeft in jouw gegevens, is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we gegevens?

Buurtgezinnen bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is, de veiligheid van een persoon in het geding is of wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Buurtgezinnen kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleent Buurtgezinnen haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie

Buurtgezinnen zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Persoonlijk contact met Buurtgezinnen

Veel contacten tussen jou en Buurtgezinnen verlopen persoonlijk via een lokale coördinator. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben gezinnen digitaal contact met Buurtgezinnen via e-mail, sociale media (Facebook, Instagram, Twitter) of via www.buurtgezinnen.nl contact met Buurtgezinnen. Ook sms en chatten worden ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben, kan bij jou vandaan komen maar ook bij Buurtgezinnen. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Buurtgezinnen worden verwerkt.

Bellen met Buurtgezinnen

Als je ons belt, zullen wij het telefoongesprek nooit opnemen.

Bezoek aan de website van Buurtgezinnen

Als je onze website bezoekt, registeren we je IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder lees je waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met bezoekgegevens?

Op de website van Buurtgezinnen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Met jouw toestemming plaatsen wij ‘tracking cookies’ op je computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van je onlinegedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer Buurtgezinnen persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Inzage in je gegevens

Heb je je aangemeld bij Buurtgezinnen en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van het ‘Recht van inzage’. Stuur een email naar info@buurtgezinnen.nl met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je ontvangt dan een screenshot van de gegevens die we van jou bewaren.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op wissen van gegevens

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Bij iedere mailing van Buurtgezinnen kun je een knop aanklikken waarmee je je uitschrijft.

We kunnen helaas niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we om rapportages te kunnen opleveren aan de gemeenten waarvoor wij werken bepaalde gegevens moeten bewaren. We kunnen jouw persoonlijke gegevens wel anoniem maken.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buurtgezinnen onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van je persoonsgegevens door Buurtgezinnen kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van je rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@buurtgezinnen.nl. Wij reageren binnen één maand op je verzoek.

Je dient jezelf te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Je ontvangt dan een screenshot van de gegevens die we van jou bewaren.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over deze Privacyverklaring

Buurtgezinnen kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 2 juni 2020. De meest recente versie vind je altijd op www.buurtgezinnen.nl.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Stichting Buurtgezinnen.nl
Hof 11
3958 CH Amerongen
info@buurtgezinnen.nl